Chat with us, powered by LiveChat Termeni si Conditii

Termeni si Conditii Generale

Părțile care sunt de acord și declară că se supun regulilor contractuale și terminologiilor indicate vor fi menționate mai jos ca:

CLIENTUL subiectul care promovează procesul de semnare a acestui contract pentru a utiliza serviciile furnizate de Host23.ro destinate furnizorului serviciilor menționate în acord, identificat legal în Global Host 23 srl care propune acest contract de furnizare a serviciilor.

În restul contractului, se va face referire la unele denumiri tehnice sau utilizate în mod obișnuit, în special:

Găzduire Pregătirea resurselor fizice / logice de către Host2..ro în beneficiul CLIENTULUI într-o formă neexclusivă și cu caracteristici predefinite care nu pot fi modificate de CLIENT, de obicei îi permite CLIENTULUI să utilizeze resursele necesare pentru a opera un site web cu toate funcții declarate în caracteristicile tehnice.

CLOUD HOSTING / CLOUD SERVER / CLOUD INFRASTRUCTURE Pregătirea resurselor fizice / logice de către FURNIZOR în beneficiul CLIENTULUI într-o formă nu neapărat exclusivă și cu caracteristici predefinite care pot fi modificate de CLIENT, de obicei, dar nu exclusiv, pune CLIENTUL este în stare să profite de resursele necesare pentru a opera medii de calcul, baze de date, stocare conectată la rețeaua Internet pe baza protocolului IP și interoperarea cu acesta.

Găzduirea DEDICATĂ Pregătirea resurselor fizice / logice de către FURNIZOR în beneficiul CLIENTULUI într-o formă exclusivă și cu caracteristici predefinite care nu pot fi modificate de CLIENT, de obicei îi permite CLIENTULUI să utilizeze resursele necesare pentru a opera un site web cu toate funcțiile declarate în caracteristicile tehnice.

LOCUIRE sau COLOCARE Pregătirea resurselor fizice / logice de către FURNIZOR către CLIENT într-o formă exclusivă și cu caracteristici predefinite care pot fi modificate de CLIENT, Fiecare resursă rămâne proprietatea FURNIZORULUI și este acordată pentru utilizare de către CLIENT.

NUME DOMENIU Numele mnemonic capabil să identifice în mod unic o resursă IP din rețea, Global Host 23 efectuează, cu excepția cazului în care se indică altfel, serviciile de înregistrare și / sau transfer ale acestui nume, având grijă de proceduri în numele CLIENTULUI.

Global Host 23 propune CLIENTULUI stipularea condițiilor care îi permit să utilizeze serviciile solicitate cu caracteristicile și performanțele definite de tipologia aleasă, astfel cum sunt raportate în fișa tehnică a produsului, parte integrantă a prezentului acord.

Este permis transferul total sau parțial către terți, definit ca „revânzare” a serviciilor acoperite de prezentul acord, sub rezerva responsabilităților și limitărilor stabilite.

Orice serviciu definit ca accesoriu la serviciul menționat în obiectul contractului, posibil solicitat de client chiar și după stipulare, este supus condițiilor prezentului acord și este considerat o componentă solidă a serviciului.

Schema contractuală aplicabilă va fi cea a închirierii de lucruri sau a licenței de utilizare, astfel încât CLIENTUL nu va dobândi niciodată dreptul de proprietate asupra serviciilor prestate cu excluderea din această clauză a efectelor care decurg din orice proceduri de înregistrare a numelui de domeniu pentru care Global Host 23 operează în conformitate cu un regim de mandat.

Aprovizionarea are loc conform formulelor identificate la articolul 1. Aceste condiții generale se aplică tuturor serviciilor activate chiar și după prima perioadă de valabilitate. Aceste servicii vor fi furnizate în condițiile indicate în descrierea lor și vor fi incluse în condițiile generale ale acestui acord. Serviciile individuale vor fi activate și dezactivate în urma procedurilor stabilite, unde nu este indicat, se va face referire la cerințele generale de retragere prevăzute la articolul 8.

Global Host 23  se angajează să furnizeze serviciilor caracteristicile care sunt conforme cu cele indicate în descrierile produsului la data activării produsului în sine; fără a aduce atingere necesității actualizărilor hardware și software bazate pe circumstanțe contingente. De asemenea, garantează continuitatea serviciului (SLA), cu excepția cazului în care se indică altfel, de la 99,00% la 99,90% referindu-se la luna calendaristică de calcul, în caz contrar recunoaște o despăgubire egală cu valoarea totală a taxelor prevăzute în perioada de calcul menționată anterior ( luna) și referindu-se la serviciul pentru care a apărut starea de defect al garanției. Pentru ca analiza SLA definită mai sus să fie admisibilă, serviciul trebuie să fie continuu activ pe întreaga perioadă de calcul; în cazul unor litigii pe fond, procedura descrisă la articolul 11 ​​este recunoscută ca aplicabilă.

CLIENTUL este pe deplin responsabil pentru datele introduse în partea memoriei stabile rezervate pentru acesta de către Host23.ro și pentru orice litigii legate de distribuirea acestor date în rețea. Prin semnarea acestui acord, acceptă să scutească Global Host 23 de răspunderea civilă și / sau penală care decurge din stocarea și diseminarea datelor introduse de acesta care încalcă orice legislație în vigoare și care urmează să fie emise în cursul prezentului acord.

CLIENTUL este responsabil pentru orice încălcare a drepturilor de autor cauzată de datele sau programele supuse drepturilor de autor conținute de server și care nu sunt furnizate în mod expres de Global Host 23 și va fi obligat să-l despăgubească pe Global Host 23 de orice fel și tip de sarcină, în orice caz, derivând din astfel de încălcări, precum și orice încălcare efectuată de CLIENT și legată de utilizarea în orice mod a DOMENIULUI, așa cum este specificat mai sus.

Global Host 23 asigură asistență tehnică hardware și software limitată la sistemul său de operare și serviciile de bază menționate, intervențiile efectuate asupra echipamentelor cauzate sau anomalii inerente direct atribuibile inexperienței CLIENTULUI nu sunt incluse în taxele prezentului acord.

Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit altfel, este exclusă orice formă de asistență tehnică către client cu privire la problemele de programare și / sau gestionare care nu sunt direct conectate la funcțiile oferite și indicate în fișa tehnică a produsului și care pot fi atribuite direct serviciilor prestate de Host23.ro

Asistența tehnică este oferită CLIENTULUI pe întreaga perioadă contractuală de furnizare a serviciului, ale cărei metode de utilizare vor fi comunicate de Host23.ro către adresa web specificată mai sus.

Prezentul acord general are o durată nedeterminată, cu excepția cazului în care una dintre părți face o comunicare de anulare, prin scrisoare recomandată cu chitanță de retur sau alte mijloace de comunicare, inclusiv electronice, cu condiția să fie susținută de confirmarea furnizorului, cu 5 zile înainte de reziliere. Serviciile individuale sunt definite, activate sau întrerupte în urma unei indicații în acest sens de către client prin portalul pregătit de Host23.ro. De asemenea, vor fi considerate echivalente notificările de activare sau încetare a serviciilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de returnare sau alte mijloace de comunicare, inclusiv electronice, cu condiția ca acestea să fie confirmate de către Furnizor, cu un avans de 10 zile. Toate serviciile, cu excepția cazului în care se indică altfel, sunt destinate a fi reînnoite automat pe baza duratei naturale indicate în cardurile descriptive. Dacă CLIENTUL nu a activat niciun serviciu pentru o perioadă mai mare de trei luni, acest contract general este considerat reziliat.

În cazul în care CLIENTUL se retrage din acest acord înainte de expirarea serviciilor conexe, el este totuși obligat să plătească întreaga cotă economică aferentă perioadei de serviciu care nu s-a bucurat ca o penalitate de anulare.

Global Host 23 își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul total sau parțial și fără notificare în urma unor defecțiuni tehnice, de conduită sau economice grave din partea CLIENTULUI.

Global Host 23 este obligat să notifice CLIENTULUI, cu 5 zile înainte de expirarea contractului, dacă, în absența unor defecte de comportament din partea CLIENTULUI, acesta nu mai este capabil sau nu intenționează să mențină acest acord activ la sfârșitul maturității sale naturale. Global Host 23  nu returneaza plata sub absolut nici o forma ,serviciilor  deja ACTIVE. Se returneaza doar  pe durata in care  comanda nu a fost activata/livrata clientului

CLIENTUL este obligat să plătească taxele economice în conformitate cu metodele prevăzute de tipul de serviciu și indicate în cererea de service, la prezentarea facturii comerciale și până la data indicată pe aceeași sau în avans în cazurile prevăzute pentru . CLIENTUL recunoaște drept legitim orice taxă pe factură pentru costurile de colectare și comunicare. Este posibil, pentru unele servicii, să nu fie prevăzute plăți economice pentru o perioadă contractuală.

Este responsabilitatea CLIENTULUI să constate regularitatea poziției sale economice față de Global Host 23.

Global Host 23 are dreptul de a suspenda, fără notificare prealabilă, furnizarea serviciului dacă există unul dintre următoarele cazuri:

Părțile care sunt de acord și declară că se supun regulilor contractuale și terminologiilor indicate vor fi menționate mai jos ca:
CLIENTUL subiectul care promovează procesul de semnare a acestui contract pentru a utiliza serviciile furnizate de Host23.ro destinate furnizorului serviciilor menționate în acord, identificat legal în Global Host 23 care propune acest contract de furnizare a serviciilor.
În restul contractului, se va face referire la unele denumiri tehnice sau utilizate în mod obișnuit, în special:
În cazul în care suspendarea serviciului este o consecință a alineatelor (a), (b) Host23.ro își rezervă dreptul de a extinde efectele suspendării serviciului la alte relații contractuale distincte de prezent, stabilite în mod regulat și în loc cu CLIENTUL . Prin „suspendare” sau „încetare” a serviciilor înțelegem imposibilitatea totală – temporară sau respectiv definitivă – de a utiliza serviciile acoperite de acest contract prin orice mijloace de telecomunicații. „Suspendarea” sau „încetarea” serviciului nu va duce la distrugerea imediată a oricărui material prezent în serviciile menționate la articolul 1, material pentru care – după termenul de 5 zile de la data suspendării și / sau încetării a serviciului – eliminarea de pe serverele deținute de Host23.ro și distrugerea relativă sunt considerate autorizate. CLIENTUL nu poate face niciodată o cerere de despăgubire împotriva Global Host 23 ca urmare a celor specificate în paragrafele anterioare.

Relația de aprovizionare este guvernată de legile statului Romane. Pentru toate disputele legate de acest acord, părțile recunosc competența exclusivă și subsidiară a instanței din Dolj; în principal, va fi competent un arbitru, care va urma procedurile stabilite de reglementările depuse la Camera de Comerț din Craiova. Utilizarea de către Global Host 23 a uneia dintre procedurile prevăzute de articole 633 și urm. c.p.c. va constitui o renunțare expresă la clauza de arbitraj prelungită aici.

Orice comunicare legată de acord va fi făcută în scris, trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. sau prin telegramă la adresele indicate în acest acord și recunoscute drept corecte. În orice caz, dacă CLIENTUL indică o adresă incorectă sau nu are diligența normală în menținerea acesteia actualizată, comunicările vor fi în orice caz considerate reușite.

Acest contract va avea efect imediat între părți; data efectivă a serviciilor individuale va fi dedusă din disponibilitatea acestora făcută de Global Host 23 către CLIENT prin activarea serviciului solicitat. Orice servicii auxiliare serviciului principal, solicitate după activarea serviciului principal, vor expira automat la terminarea serviciului principal. La fel, termenul pentru c.d. „clauză de regândire”, în aplicarea prevederilor Decretului legislativ nr.185 / 99, care se va aplica atât „consumatorilor” în sensul prevăzut de lege. Termenul limită pentru exercitarea acestui drept este de 10 zile de la data activării serviciului.

Vă informăm că datele cu caracter personal prelucrate sunt cele furnizate de către dvs. host23.ro si host23.it, pentru îndeplinirea relației contractuale definite. Acest articol este detaliat în secțiunea de confidențialitate a site-ului Global Host 23 specificat mai sus. Consimțământul oferit de (CLIENT) pentru utilizarea datelor lor personale este necesar în scopul executării prezentului contract și în legătură cu activitățile unor terți esențiale pentru îndeplinirea și verificarea obligațiilor. Operatorul de date al datelor dvs. personale, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 GDPR este Global Host 23. Mai mult, operatorul de date, în conformitate cu art. 37 GDPR a numit responsabilul cu protecția datelor. Informațiile complete cu informațiile necesare privind metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal, bazele legale, ciclul de viață al datelor cu caracter personal și orice alte informații sunt disponibile la https: / /www.host23.ro/privacy confidențialitate Furnizarea tuturor datelor referitoare la acest contract este strict legată de executarea relației, prin urmare, orice lipsă de consimțământ va face imposibilă executarea relației contractuale.

Serverele de Host23 ( Global Host 23) detinute, respecta standardele de noi impuse. Fiecare conexiune  este  alcatuita din 10 Mbps/100 Mbps/ 1000 Mbps/10.000 Mbps. Calculul este oferit in baza  produselor pe site afisate,si oferite de catre Host23. Serverele pe site  ofera o conectivitate  garantata pana la  100 Mbps, pentru planurile SRV1,SRV 2,SRV3. Se pot cere Upgrade, la  cele 3 pachete contra cost pana la  10 Gbps , Garantat.

Compania Global Host 23, detine urmatoarele  DNS ( Namservere ) it1.host23.ro si it2.host23.ro.

La  achizitionarea serviciului ( Hosting), clientul i-si rezerva dreptul de a modifica  la propriul Register   noile  DNS-uri de  Global Host 23 comunicate.  Nu ne asumam nici o responsabilitate in cazul in care  clientul nu efectueaza  aceasta modificare. In cazul in care ,clientul nu are  adaugate  zonele noastre de  DNS, siteul/urile sunt nefunctionale.

Global Host 23 isi  rezerva dreptul de  verificarea  clientului prin  cererea unui Document de tip ( Pasaport,Permis,Act Identitate), conform  codului caen 6311. Acest tip de verificare  se  efectueaza  in cazul unor dubii  catre clientul  final, precum accesul unor  VPN-URI, adresa  de tip inexistenta,email-uri  de tip me.com, protonmail…..etc. Compania Global Host 23  isi rezerva  dreptul de  oprirea  platii  fara  nici un tip de  rambursare, in abolut nici un mod. In caz  ca clientul  nu  doreste  confirmarea  identitatii,  Global Host 23,  va  parcurge  la modalitatea dezactivarii  a contului ( inactiv), si trecerea  clientului pe lista neagra.

Colocarea unui echipament in centrul nostru de date  prevede  contract in scris sau contract  virtual( acceptarea  termenilor)  de pe host23.ro  se  va lua in considerare ca si in scris. Orice  serviciu colocat in Cladirea noastra  si care  detine o conectivitate de peste 5 Gbps,  vor  fi impuse  regului de durata ( 12 luni). Orice  colocare situata la noi , nu-si poate  prelua echipamentul  in cazul in care clientul,  detine o conexiune de minim 5 Gbps activi, pana la  terminarea  duratei  anuale ( 12 luni ),de la activarea  planului. In caz  ca  doreste  sa renunte,  trebuie sa achite in avans 50% din  costul total calculat pe 12 luni,sau  durata  ramasa de  completarea  celor 12 luni. Doar  in acel caz se poate retrage echipamentul, sau  echipamantele din centru nostru de date.

Colcoarea de tip  /lunara, se poate calcula si in baza unui consum kwh,insa  se factureaza la sfarsitul lunii calanderistice. Restantele emise  trebuiesc achitate catre Global Host 23 astfel echipamentele  active vor  ramane in proprietatea noastra timp de 30 zile. In cazul  depasirii celor  30 zile, echipameentele  devin de proprietate Global Host 23,si nu se mai pot  scoate din incinta,doar  daca Global Host 23  doreste  revanzarea,sau caderea unui acord de catre  ambele parti.

Global Host 23 SRL ofera  clientilor o perioada de  test de durata de 7 zile pentru serviciul de Gazduire Web 10 GB. In caz ca nu se opteaza pentru un pachet  premium, contul de hosting se sterge in automat fara nici o posibilitate de recuperare dupa cele 7 zile de la activare. Cand comandati  acest  pachet de hosting ,trebuie sa  fiti constienti in cazul in care nu optati pe premium,se vor aplica cele sus mentionate. Global Host 23 SRL, nu-si asuma nici un risc pentru stergerea datelor din pachetul de hosting de perioada de test.

EnglishItalianRomanian